Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huurmijnkamer

Voorwaarden
Huurmijnkamer is de handelsnaam van VanWijk Diensten die de website www.Huurmijnkamer.nl en de Huurmijnkamer mobiele applicatie exploiteert. Door gebruik te maken van de diensten van Huurmijnkamer, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggend ten kantore van Huurmijnkamer, kantoorhoudend te Leiden, Kortenaerstraat 98. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met het gebruik van de mobiele applicatie en de website van Huurmijnkamer en zijn ook op deze betreffende website ter inzage.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Huurmijnkamer: een handelsnaam van VanWijk Diensten die onder andere door middel van een mobiele applicatie(s) diensten via internet verleent.
2. Internetsite: de website van Huurmijnkamer die via internet oproepbaar is met adres www.Huurmijnkamer.nl.
3. Mobiele applicatie: de voor smartphone verkrijgbare applicatie(s) waarop de diensten van Huurmijnkamer af te nemen zijn.
4. Bezoeker: iedereen die via internet of mobiele applicatie de aangeboden informatie van Huurmijnkamer bekijkt en/of opvraagt.
5. Klant: iedereen die zich registreert bij Huurmijnkamer en/of gebruik maakt van één of meerdere diensten van Huurmijnkamer. Ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.
6. Advertentie: het op of via de mobiele applicatie van Huurmijnkamer kenbaar maken van:
a. een voorgenomen verhuur van een registergoed;
b. een aangeboden product of dienst;
c. merk-, product- of bedrijfsnaam.

7. Registergoed: de onroerende zaak, die via Huurmijnkamer wordt aangeboden.
8. Woonhuis: registergoed of onroerende zaak.
9. Verhuurder: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verhuur wordt gehouden en die tot het verhuren van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is (zijn).
10. Huurprijs: de door de verhuurder gewenste huursom voor het registergoed.
11. Aanbieding: Het door of namens verkoper aangeboden registergoed met de omschrijving zoals op de site of mobiele applicatie is weergegeven.
12. Onroerend goed: registergoed

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van Huurmijnkamer, dan wel van de aangeboden diensten van Huurmijnkamer. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Dienstverlening 
Met de mobiele applicatie Huurmijnkamer en in de toekomst de website www.Huurmijnkamer.nl beoogt Huurmijnkamer een internet portaal functie te vervullen voor de wonende consument. Op de mobiele applicatie / de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen, evenals meer algemene informatie met betrekking tot wonen, woonomgeving, financiële diensten, verhuizen en dergelijke. Huurmijnkamer biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Huurmijnkamer gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Huurmijnkamer is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Aanbiedingen van Huurmijnkamer zijn vrijblijvend, tenzij Huurmijnkamer daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Huurmijnkamer heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Artikel 3 Technische beperkingen 
Een ieder die gebruik maakt van de website van Huurmijnkamer is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel Huurmijnkamer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de mobiele applicatie en de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat Huurmijnkamer voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Artikel 4 Aansprakelijkheid 
Huurmijnkamer is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen huurders en verhuurders en tussen huurders en verhuurders gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Huurmijnkamer geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verhuurder om te verhuren en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de huurder om tot huur over te gaan. Huurmijnkamer kan niet garanderen dat de huurder of verhuurder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Huurmijnkamer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Bezoeker en/of klant vrijwaart Huurmijnkamer in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De door klanten van Huurmijnkamer aangeboden informatie wordt niet door Huurmijnkamer gecontroleerd. Aanbieder, verhuurder, en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Huurmijnkamer is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. De aansprakelijkheid van Huurmijnkamer ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Huurmijnkamer, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. Huurmijnkamer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Huurmijnkamer is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 5 Advertentie 
Indien de klant een woning advertentie plaatst op de website van Huurmijnkamer, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verhuren. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als huurder op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Huurmijnkamer:
a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden;
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.
De klant vrijwaart Huurmijnkamer voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

Indien een advertentie aantoonbaar misleidend is kan een betrokkene via email een verzoek doen tot intrekking van een advertentie. Dit verzoek dient vergezelt te zijn met relevante bewijsvoering. In geval van twijfel over de identiteit van de betrokkene kan deze het verzoek gedaan worden om het verzoek schriftelijk in te dienen op een dan te vermelden adres. Huurmijnkamer behoudt zich het recht voor om verzoeken zonder opgaaf van redenen naast zich neer te leggen.

Artikel 6 Strafbare gedragingen 
De bezoeker en/of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Huurmijnkamer, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden. Het is bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van Huurmijnkamer te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. Huurmijnkamer zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Huurmijnkamer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Artikel 7 Prijzen 
Alle prijzen die door Huurmijnkamer gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven. De dienstverlening vangt aan op het moment van ontvangst van de betaling. Indien overeengekomen is dat de betaling per factuur zal geschieden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Jaarlijks kan Huurmijnkamer de abonnementstarieven aanpassen. De klant wordt hier minimaal één maand van te voren via de email van op de hoogte gebracht voor zover een geldig email adres bekend is. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Huurmijnkamer zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, het abonnement te beëindigen en haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden.

Artikel 8 Klantgegevens
De klant geeft Huurmijnkamer expliciet toestemming om de gegevens van de klant en/of aanbieder en/of van de te huur aangeboden woning(en) tevens kenbaar te maken aan vooraf zorgvuldig geselecteerde businesspartners van Huurmijnkamer. De businesspartners van Huurmijnkamer staan vermeld op de partnerpagina op de website van Huurmijnkamer. Deze businesspartners kunnen beperkt en volgens zorgvuldig vooraf gemaakte afspraken met deze businesspartners, gebruik maken van de gegevens door met klanten contact op te nemen en/of informatie toe te zenden via directmail en/of e-mail. Huurmijnkamer eist van haar businesspartners dat zij zich inspannen om de privacy te beschermen. Huurmijnkamer spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden.

In geen geval zal Huurmijnkamer de gegevens van klanten en/of aanbieders verkopen aan overige derden partijen voor reclame doeleinden.

Artikel 9 Eigendomsrechten 
Alle informatie die vrij beschikbaar is in de mobiele applicatie of op de website, is eigendom van Huurmijnkamer en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Huurmijnkamer.

Artikel 10 Klachten
Klachten dienen, bij voorkeur per email info@Huurmijnkamer.nl, direct doch binnen een week gemeld te worden aan Huurmijnkamer. Huurmijnkamer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week reageren.

Artikel 11 Geschillen 
Op deze voorwaarden, alsmede iedere met Huurmijnkamer gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Huurmijnkamer, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Huurmijnkamer en een bezoeker of klant zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Download onze Algemene Voorwaarden hier.